Technik elektronik

Zadania i czynności

Technik elektronik instaluje, montuje, konserwuje i naprawia aparaturę i urządzenia elektroniczne; organizuje i wykonuje pracę w placówkach badawczo – rozwojowych, zakładach wytwórczych i naprawczych oraz w innych gałęziach przemysłu i jednostkach, gdzie są szeroko stosowane urządzenia elektroniczne. Czyta i wykonuje schematy ideowe, blokowe oraz montażowe układów i urządzeń elektronicznych. Interpretuje zjawiska i stosowanie praw z zakresu elektrotechniki i elektroniki. Posługuje sie instrukcjami obsługi i dokumentacją serwisową urządzeń elektronicznych, katalogami elementów i układów elektronicznych. Posługuje się techniką komputerową oprogramowaniem narzędziowym i użytkowym wspomagającym projektowanie i diagnozowanie urządzeń elektronicznych. Montuje, uruchamia i testuje urządzenia elektroniczne, posługuje się nowoczesnymi narzędziami montażu elementów i układów elektronicznych. Dokonuje pomiarów wielkości elektrycznych i nieelektrycznych oraz parametrów technicznych elementów i układów elektronicznych. Diagnozuje stan elementów, układów i urządzeń elektronicznych oraz naprawia uszkodzony sprzęt, posługując się aparaturą pomiarową i diagnostyczną. Projektuje wykonuje i uruchamia wyspecjalizowane testery dla różnych układów elektronicznych oraz proste układy mikroprocesorowe. Przeprowadza kontrolę techniczną we wszystkich fazach produkcji i uruchamiania urządzeń elektronicznych. Sporządza kalkulacje robót na stanowiskach wytwórczych, diagnostycznych, instalacyjnych i w serwisie. Organizuje stanowiska pracy zgodnie z zasadami ergonomii, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisami przeciwpożarowymi.

Środowisko pracy

Praca technika elektronika odbywa się w pomieszczeniach biurowych, halach produkcyjnych, laboratoriach, w których występować może znaczne natężenie hałasu.

Przeciwwskazania zdrowotne

Wady wzroku niepoddające się korekcji szkłami, brak widzenia obuocznego, zaburzenia widzenia barw, znaczny niedosłuch, ograniczenia sprawności rąk, zaburzenia równowagi i świadomości, schorzenia układu nerwowego, wzmożona potliwość, przewlekłe choroby skóry rąk.

Wymagania psychologiczne

Koordynacja wzrokowo – ruchowa, koncentracja uwagi, spostrzegawczość, dociekliwość, dokładność. Zainteresowania techniczne i elektroniczne, zdolności matematyczne i językowe, uzdolnienia manualne, umiejętność planowania i organizowania.

Możliwości zatrudnienia

Technik elektronik może pracować w zakładach przemysłowych wytwarzających urządzenia elektroniczne na stanowiskach: uruchamiaczy, konserwatorów i kontrolerów jakości, w warsztatach naprawczych urządzeń elektronicznych, w zakładach instalujących urządzenia elektroniczne, w placówkach badawczo – rozwojowych, w pracowniach i biurach konstrukcyjno – technologicznych zajmujących się budową urządzeń elektronicznych. Może prowadzić własny zakład naprawczy sprzętu elektronicznego.